logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA
Mt 25, 31-46
Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.“
Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: „Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.“
Vtedy mu spravodliví povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?“
Kráľ im odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Potom povie aj tým, čo budú zľava: ‚Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom! Lebo som bol hladný, a nedali ste mi jesť; bol som smädný, a nedali ste mi piť; bol som pocestný, a nepritúlili ste ma; bol som nahý, a nepriodeli ste ma; bol som chorý a vo väzení, a nenavštívili ste ma.“
Vtedy mu aj oni povedia: „Pane, a kedy sme ťa videli hladného alebo smädného, alebo ako pocestného, alebo nahého, alebo chorého, alebo vo väzení a neposlúžili sme ti?“ Vtedy im on odpovie: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste neurobili jednému z týchto najmenších, ani mne ste to neurobili.“ A pôjdu títo do večného trápenia, kým spravodliví do večného života.“
ZAMYSLENIE: Tak vzácne ako sviatosť
na 15. februára 2016
Igor Kráľ SVD
zdroj foto: flickr.com
Sedem sviatostí je nám mimoriadne vzácnych, pretože námdovoľujú stretnúť sa s Bohom, ktorý prichádza v ústrety človeku.V dejinách Cirkvi však viackrát Boží muži a ženy poukázali aj na iné hodnoty, ktoré svojou vzácnosťou a dôležitosťou prirovnávali k sviatostiam. Ktoré to sú?
1.Prítomný okamih. Je to jediný okamih, ktorý máme k dispozícii, v ktorom môžeme stretnúť Boha, objať svet láskou, či rozhodnúť o našej večnosti.Preto Matka Jozefa (SSpS) prisudzovala času hodnotu Kristovej krvi a Jean-Pierre De Caussade prítomný okamih nazval sviatosťou.
2. Svet. Majstrovské dielo Všemohúceho, ktoré svojou návštevou poctil sám Boh a zverené do starostlivosti človeku. Jediné miesto, kde počas života môžeme zdieľať spoločenstvo s Bohom a s blížnym. Preto pápež František považuje svet za sviatosť spoločenstva.
3. Cirkev. Katechizmus nazýva Cirkev sviatosťou dôverného zjednotenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia.Ona ohlasuje vášnivú lásku Boha k človeku a Ježiša, ktorý z nás robí jednu rodinu bratov a sestier posilňovanú jeho slovom a sviatosťami.
4. Blížny. Najsvätejší zo všetkých svätých a Pôvodca svätosti ukryl možnosť stretnúť sa s Ním osobne v tých, ku ktorým sa skláňame v službe. Preto matka Tereza adorovala svätú Hostiu v tých, ktorým pomáhala a Ján Zlatoústy nazval núdzneho brata či sestru sviatosťou.
Z takejto perspektívy všetko a všetkých okolo nás – v kostole i mimo neho - budeme mať možnosť vnímať ako ničím nezaslúžený dar od Boha, v ktorom sa môžeme stretnúť s Ním. Toto nás bude učiť vďačnosti, úcte a láske ku všetkému a spravovať svet podľa vízie Najvyššieho.Aj takýmto spôsobom sa môžeme stať lepším človekom.
Obraz posledného súdu ... treba ho urobiť trvalou "mierou" ľudských skutkov, akoby základnou schémou spytovania svedomia pre každého a pre všetkých: „Lebo som bol hladný a nedali ste mi jesť,... bol som nahý a nepriodeli ste ma... (bol som) v žalári a nenavštívili ste ma."
(sv. Ján Pavol II.)
Ďakujem za zamyslenie!
Toto zamyslenie povzbudilo už 150 ľudí.
POĎ NA HLBINU
Ako verne strážiš svoj čas?
Ako oddane brániš Cirkev a máš účasť na jej dobrom mene?
Ako žiarlivo ochraňuješ a rozvíjaš majstrovské dielo Stvoriteľa - svet?
{ TIP PRE TEBA }
Ako si dnešný deň ideš uctiť Ježiša Krista v bratoch a sestrách, ktorí sa objavia na chodníku Tvojho života?
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DEBATA
Diskutujte s autorom o dnešnom Evanjeliu a o tom, čo z neho vyplýva pre život.
Otázky dávajte len k Evanjeliu dňa.
Zostáva Vám: 500 znakov
NEWSLETTER cesta+
Prihláste sa na odber :)

PONDELOK
Igor Kráľ SVD
viac
UTOROK
Jozef Luscoň SDB
viac
ŠTVRTOK
Félix Mária OFM
viac
PIATOK
Ján Holubčík SDB
viac
SOBOTA
Ľubomír Majtán
viac
STREDA / NEDEĽA
Tomáš Jellúš SJ
viac
SPOLUPRACOVALI S NAMI:
Ondrej Chrvala
viac
Branislav Kožuch
viac
Peter Girášek SJ
viac
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.