logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA

#synodazarodinu_Don Marián Valábek: Príprava na manželstvo sa musí skvalitniť

Publikované: 18.10.2015 o 09:31Autor: Monika Petrejehodiny Prečítate približne za 8 minút
„Povolanie a poslanie rodiny v Cirkvi a v súčasnom svete“ – to je téma riadneho zasadnutia Biskupskej synody, ktorá je v plnom prúde. Najvyšší predstavitelia Katolíckej cirkvi z celého sveta usilovne pracujú a hľadajú odpovede na naliehavé otázky týkajúce sa rodiny. Dianie vo Vatikáne pozorne sleduje aj don Marián Valábek, riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arcidiecézy.

Don Marián, vo Vatikáne práve prebieha v poradí už štrnásta Biskupská synoda. Poďme trocha do minulosti a priblížme si začiatky synodálneho diania. Koľko rokov už prebiehajú synody a prečo vlastne vznikli?

Po odpoveď na položenú otázku musíme ísť naozaj veľmi ďaleko. V týchto dňoch si budeme pripomínať aj 50. výročie ustanovenia Synody biskupov. Totiž na záver Druhého vatikánskeho koncilu prišli biskupi na to, že je potrebné, aby sa schádzali častejšie a reagovali na aktuálne problémy Cirkvi v súčasnom svete. Je známe, že podľa motu proprio Apostolica sollicitudo z roku 1965 sa Synoda biskupov môže zísť na všeobecné zhromaždenie, na mimoriadne zhromaždenie alebo osobitné zhromaždenie. A to bol dôvod, prečo pápež rozhodol, že riadna synoda sa bude konať každé dva a neskôr každé tri roky. Prvá bola teda po dvoch rokoch (1967) a po nej sa postupne uskutočnili ďalšie.

Väčšina synod sa konala za pontifikátu Jána Pavla II. Akú úlohu v synodálnom dianí zohral tento pápež a po ňom jeho pápežskí nástupcovia Benedikt XVI. a František?

Ján Pavol II. vydal po svojom zvolení exhortáciu o katechizácii Catechesi tradendae ako výsledok Synody biskupov o katechizácii z októbra 1977. A potom v roku 1980, keď už videl, aké sú potreby Cirkvi, zvolal synodu na tému „Rodinné spoločenstvo“. A ako výsledok tejto synody vydal exhortáciu Familiaris consortio (1981). No a potom pokračovali jednotlivé riadne i mimoriadne synody. Nasledovala synoda o pokání a zmierení, ďalšia hovorila o poslaní laikov, o poslaní kňazov atď. Až na konci života Ján Pavol II. napísal encykliku Cirkev žije z Eucharistie (Ecclesiade Eucharistia). A zároveň zvolal synodu s rovnakou témou. Takže už v októbri 2005 viedol túto synodu pápež Benedikt XVI. Hovorilo sa na nej, že Cirkev naozaj žije z Eucharistie a zároveň sa poukázalo aj na to, ako je dôležitá Eucharistia pre rodinu.

Pritom nám musí byť jasné, že nielen sv. prijímanie, ale celá sv. omša je Eucharistia. Ďalšia synoda rozprávala o Božom slove a výsledkom bola exhortácia O dôležitosti Božieho slova (Verbum Domini), no a v roku 2012 bola zvolaná ďalšia synoda, ktorá hovorila o novej evanjelizácii. Z nej potom vyplynulo už to, čo sa udialo za pápeža Františka. Z tejto synody vzišla ako výsledok exhortácia Evangelii gaudium. A pritom si on už na začiatku svojho pontifikátu uvedomil mnohé súvislosti a zvolal Radu deviatich kardinálov. Z ich podnetu vzišlo rozhodnutie zvolať tretie mimoriadne zasadnutie synody. Témou boli „Pastoračné výzvy rodiny v kontexte evanjelizácie“a to potom viedlo k ďalším rozhodnutiam, ktorých výsledkom je aj táto práve prebiehajúca synoda.

 

TREBA ZLEPŠIŤ PRÍPRAVU SNÚBENCOV

Zmienili ste sa o mimoriadnom zasadnutí synody. V dejinách Cirkvi to bolo už tretie takéto zasadnutie. Čo prinieslo?

Mimoriadne zasadnutie bolo pomerne ostro sledované a mnohí hovoria, že bolo na úrovni dôležitosti Druhého vatikánskeho koncilu. Ale to je skôr mediálny šum; v skutočnosti sa preberali témy rodiny. Vynorili sa aj mnohé problematické veci, rozprúdila sa živá diskusia. Po návrate zo synody biskupi dokonca konštatovali, že prebehli vlastne dve synody - jedna skutočná, na ktorej rokovali biskupi, a druhá mediálna - čo napísali novinári. To však celkom nezodpovedalo skutočnosti, novinári sa zamerali na niektoré „špeci oblasti“, ale nevšímali si, o čom rozprávali biskupi. Táto synoda sa stala podkladom na prípravu nového pracovného dokumentu Instrumentum laboris určeného pre toto 14. synodálne zasadnutie.

V čom spočívala príprava synodálnych otcov na práve prebiehajúce zasadnutie?

Priebeh prípravy bol celkom jednoznačný. Najprv sa vytvoril dokument Lineamenta, potom sa rozdali dotazníky do celého sveta. Mali sa nimi zaoberať jednotlivé farnosti, ale i jednotlivci, hnutia či skupiny. Takže každý mohol odpovedať na 46 otázok. Odpovede potom zaslali buď priamo biskupským konferenciám, alebo to mohli zaslať priamo do Ríma. V Ríme vznikla pracovná skupina, ktorá tieto odpovede spracúvala. Výsledkom bolo vypracovanie ďalšieho predbežného dokumentu tzv. Instrumentum laboris, ktorý potom 26. júna rozoslali po celej Cirkvi, aby si ho biskupi mohli preštudovať. Obsahuje 147 bodov jednotlivých oblastí a celý tento dokument by sme mohli rozdeliť na tri časti: Načúvanie výzvam rodiny, rozlišovanie ohľadom povolania rodiny a poslanie rodiny dnes. Tieto tri oblasti rozoberá pomerne podrobne práve dokument Instrumentum laboris. No a teraz na synode prebieha o tomto dokumente, ktorý sa stal akýmsi pracovným nástrojom, rokovanie.

Kto sa zapojil do vypracovania dotazníka u nás a aké problémy naznačili odpovede na jednotlivé otázky?

Poslal som ho každému, kto oň požiadal. Zapojilo sa veľa manželských párov z Manželských stretnutí, ktoré mi následne doručili odpovede. Tie sme potom spolu spracúvali a poslali na KBS. Zdôraznili sme, že je potrebné zaoberať sa sviatosťou manželstva, lebo mnohé otázky ani nesmerovali k hodnote sviatosti manželstva.

Konštatovali sme, že sviatosť manželstva musí byť viac poznaná, no a samozrejme sme tam dostatočne silno zdôraznili aj to, že treba zlepšiť prípravu snúbencov. Keď som sa rozprával s mnohými, ktorí na dotazníku pracovali, tak povedali celkom otvorene, že kardinál Erdő, ktorý je hlavným relátorom (spravodajcom) synody v pondelok po príhovore pápeža Františka a sekretára synody kardinála Baldisseriho predniesol v podstate všetko, čo bolo od nás poslané.

Záležitosť okolo prípravy snúbencov je zväčša na pleciach kňazov. Máme však dosť laikov angažovaných v pro-life hnutiach, ktorí by mohli byť svojimi skúsenosťami kňazom veľmi nápomocní. Dostávajú teda aj laici priestor pri formácii snúbencov?

Toto sa celkom jasne prejavilo aj v odpovediach v dotazníkoch. Je potrebné, aby na príprave snúbencov kooperovali kňazi s manželmi, rodinami a oveľa viac do tohto procesu musia vstúpiť tiež sami manželia. Zaujímavý poznatok, ktorý vyplynul z dotazníka, svedčí o tom, že aj vo formácii bohoslovcov (resp. kňazov) sú v tomto smere medzery. Aj oni totiž musia pochopiť, aká je úloha rodiny a čo vlastne rodina znamená pre súčasný svet. Aj oni musia dostať formáciu nielen pre pastoráciu s rodinami, ale výrazne aj pre spoluprácu v pastorácii rodín...

 

PRE PRÍPRAVU DO MANŽELSTVA SÚ LEN ŠTYRIA STRETNUTIA

A napokon potvrdil to aj pápež František na nedávnej návšteve USA.

Pravdaže. Po návrate z Ameriky hovoril na tlačovej konferencii dokonca o nutnosti. Vyjadril sa, že to bude jedna z najťažších úloh synody - spracovať podnety, aby sa príprava do manželstva oveľa viac zintenzívnila a skvalitnila a aby bola dlhšia. Lebo na kňazstvo, a to je tiež sviatosť, sa pripravujú teológovia niekoľko rokov, ale príprave na manželstvo sú vyhradené len štyri stretnutia. A to je málo.

Takže aj pápež hovorí, toto musíme zmeniť - je to ťažká úloha pre synodu, no veľmi potrebná na to, aby sa súčasný stav zmenil. Aj biskupom, ktorí boli ako delegáti na svetovom stretnutí rodín vo Filadelfii pripomenul, že majú väčšmi prenikať do problematiky rodín. Málo mladých sa hrnie do manželstva. Tu sa niečo stalo a je nutné, aby aj biskupi povzbudzovali mladých uzatvárať manželstvo a samozrejme, aby boli aj dobre pripravení.

Don Marián, sledujete dianie okolo synody veľmi intenzívne. Skúste nám priblížiť prácu biskupov, spravodajcov – ako sa pracuje vo vnútri synody?

Mnohí kňazi aj laici sa ma pýtajú, o čom sa rokuje na synode. Ale je to náročné sledovať, lebo synodálni otcovia sú v pracovnom nasadení veľmi dlho. Začínajú o deviatej a pracujú až do jednej a potom od pol piatej do dvadsiatej. Takže je toho veľa a okrem toho veľmi dlho robia v rozličných komisiách a skupinách, kde spracúvajú podklady, ktoré prichádzajú z jednotlivých rokovaní. V prvý týždeň sa začalo rozprávať o úvodnej časti – „Načúvanie výzvam rodiny“. Tak to bola naozaj obrovská robota, ktorú odviedli biskupi. Schádzali sa na tzv. generálnych kongregáciách a v popoludňajších hodinách pracovali v malých krúžkoch, ktoré sú rozdelené podľa jazykových skupín.

Je tam niekoľko anglických, talianskych, francúzskych, španielsko-portugalských a jedna nemecká skupinka. Každý tam mal možnosť tri minúty hovoriť na tému, ktorá sa týkala danej problematiky tejto prvej časti. V piatok prebehla generálna kongregácia, kde relátori z jednotlivých krúžkov predniesli a odovzdali pripomienky, ktoré odzneli v rámci jednotlivých skupín. Pripomienky prebrala komisia, ktorá má na starosti záverečné spracovanie relácie a následne bude predložená pápežovi. A podobne to pokračuje aj pri ďalších dvoch častiach problematiky synody.

Nastali aj nejaké zmeny v porovnaní s predchádzajúcou synodou?

Jednotliví biskupi môžu slobodne zverejniť to, čo sami povedali - svoje výstupy. Avšak nikto nemôže komentovať príspevky iných účastníkov. Toto nové rozhodnutie sekretariátu synody má slúžiť na to, aby sa zbytočne nemedializovali veci nesprávnym spôsobom. Čo je zaujímavé na tejto synode – najviac je tu zastúpených laikov a čo sa silno prejavilo na mimoriadnom zasadnutí synody, sú tam účastní aj laici. Je tam prítomných 17 manželských párov ako audítori a jedna manželská dvojica expertov.

Médiá venujú synode veľkú pozornosť a s napätím očakávajú, či dôjde k zmene v otázkach udeľovania prijímania rozvedeným, resp. znovu zosobášeným katolíkom, alebo sa zmení postoj k homosexuálnym zväzkom.

Európske médiá sú poznačené europeizmom. Aj biskupi z iných kontinentov hovoria: „Toto je celosvetová synoda, nie európska. Musíme sa zaoberať všetkými problémami.“ Napr. africkí biskupi predostreli problémy spolužitia ostatných náboženstiev vedľa seba. A zas na druhej strane veľmi silné svedectvo vydávajú rodiny, ktoré žijú v Indii. Takže tu bude čo robiť; musí byť vypracovaný taký dokument, ktorý bude reflektovať celý svet. A veď, napokon, pápež to povedal na začiatku tretieho mimoriadneho zasadnutia a teraz to zopakoval, že biskupi musia na každom rokovaní upierať svoj pohľad na Ježiša.

 

VIAC SA BUDEME VENOVAŤ RODINE AKO DOTERAZ

Ako vnímajú synodu veriaci na Slovensku?

Myslím, že dosť intenzívne. V našej národnej svätyni sa uskutočnila Púť rodín za synodu, kam prišlo skutočne dosť ľudí. Podľa časopisu Slovo medzi nami sa na mnohých miestach robia akési miestne synody o rodine, kde sa účastníci modlia za synodu a rozprávajú o veciach, ktoré sa jej týkajú.

Do akej miery môžu závery synody ovplyvniť dianie v našej krajine?

Netušíme, či predsa trochu tušíme, čo všetko synoda prinesie. Jej závery odovzdajú Svätému Otcovi a nevieme dopredu jednoznačne povedať, aké budú. Hoci na predchádzajúcich synodách dali pápeži pokyn, aby sa závery zverejnili, pápež František môže teraz urobiť úplne iné rozhodnutie. Čo však môžeme s určitosťou povedať je, že z týchto záverov spracuje exhortáciu. A tá sa už bude dotýkať aj rodiny.

Osobne si myslím, že po rokovaniach celkom jasne vyplynú aj také dôležité veci, ktoré sa už budú dať zavádzať bez ohľadu na to, či to bude rozhodnutie Svätého Otca alebo nie. Lebo aj sami diecézni biskupi majú obrovské kompetencie na to, aby sa dobré, pochopiteľné a zreteľné veci zaviedli rovno do pastorácie. Zas k iným problematickým témam dá jasné usmernenie pápež. A môžem potvrdiť, že sa na Slovensku budeme mnohonásobne viac venovať problematike rodiny ako doteraz.

 

...

Snímky: cesta+ / Mária Jakušová

INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DISKUSIA
PRIDAŤ NÁZOR
Pravidlá diskusie
Diskusia je zatiaľ prázdna. Buďte prvý, kto vyjadrí svoj názor.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.