logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA

#synodazarodinu_Don Marián Valábek (2): Láska nie je cit, ale rozhodnutie milovať

Publikované: 29.10.2015 o 16:19Autor: Monika Petrejehodiny Prečítate približne za 6.5 minúty
Ubehol týždeň a my sa s Mariánom Valábkom stretávame opäť, aby sme pokračovali v tom, čo sme začali. Rozprávame sa o synode, ktorej ústrednou témou je rodina. Tentoraz vám prinášame zhrnutie jej druhej časti. Následne v krátkom čase ponúkneme zhrnutie tretieho týždňa a aj celej Synody o rodine.

V druhom synodálnom týždni si Cirkev pripomenula 50. výročie založenia inštitúcie Biskupskej synody. Ako túto udalosť slávili otcova biskupi na synode?

Slávnostné podujatie v Aule Pavla VI. Otvoril generálny sekretár synody Lorenzo Baldisseri. So svojimi príhovormi vystúpili kardináli, biskupi – kardinál Schönborn z Viedne predniesol zhrnutie a význam obdobia od II. VK na jednotlivých synodách a potom predniesli svoje príspevky delegáti za Európu - kardinál Vincent Nichols z Veľkej Británie, biskup za Afriku Mons. Mathieu Madega Lebouakehan, kardinál Riccardo Ezzati z Čile za Ameriku, Áziu reprezentoval chaldejský patriarcha Louis Raphaël Sako, za Oceániu kardinál Soane Patita Mafi, biskup Tongy. Pripomenuli význam jednotlivých synod uskutočnených po Druhom vatikánskom koncile. Vyvrcholením bol príhovor Sv. Otca Františka, ktorý predostrel niekoľko vízií do budúcnosti a dotkol sa aj istých zmien v činnosti synody.  Momentálne sa však synoda tohto netýka - to bude vec budúcnosti.

Čo bolo nosnou témou druhého týždňa – teda druhej časti synody?

Koncom prvého týždňa predniesol kardinál Erdő druhú časť relácie. Týkala sa rozlišovania ohľadom povolania rodiny. Okamžite sa dostavila aj reakcia. Jeden zo synodálnych otcov vyhlásil túto druhú časť za akési „bijúce srdce“ synody. Počas diskusií v jednotlivých jazykových skupinách si aj biskupi uvedomili, že táto časť potrebuje jasnejšie stanoviská, keďže má hovoriť do života rodín. A ak má osloviť, tak musí mať veľmi silné biblické a humanitné posolstvo.

Povolanie rodiny je široký pojem. Skúsme bližšie naznačiť línie, o ktorých sa najviac diskutovalo.

Téma rodiny, manželstva je všetkým dobre známa. Všetci tvrdia, že túto problematiku dobre poznajú, a predsa podľa toho nežijú. A keď sa potom ľudí pýtame, nevedia ani čo je manželstvo. Takže toto bude znova potrebné zdôrazniť, aby si to aj ľudia začali hlbšie  uvedomovať. Mladá generácia sa potrebuje zaangažovať do dôvery v Cirkev. Odznela tu aj jedna zaujímavá myšlienka, a síce, že aj biskupi musia mať akúsi nákazlivú blízkosť voči rodinám a najmä tým, ktoré prežívajú ťažkosti. Veľmi často sa tiež spomínal celibát a jeho dôležitosť, ako aj rôzne formy nábožnosti.

Jednotlivé jazykové skupiny sa zamýšľali nad postavením detí v zranených rodinách a takisto nezabudli pripomenúť násilie páchané na ženách - toto však bolo spomenuté len okrajovo. Jedna z audítoriek, myslím, že bola z Afriky, skonštatovala, že o ženách sa na tejto synode veľmi málo rozpráva. Tak to je také prekvapujúce, že všetko možné sa predebatovalo, ale úlohe ženy sa nevenovala dostatočná pozornosť. Ale myslím, že vzhľadom na podnety biskupov, sa o tejto veci bude predsa len hovoriť v záverečných fázach synody a ako si neskôr spomenieme, odrazilo sa to aj v záverečnom dokumente Synody.

 

LÁSKA JE ROZHODNUTIE MILOVAŤ

Každý svetadiel odzrkadľuje iný pohľad na rodinu. V čom sú pre nás Európanov zaujímavé príspevky od otcov biskupov pochádzajúcich napr. z Afriky?

Na synode jasne zaznelo, že v Afrike majú iné problémy ako v Európe. Tu práve rozvedení žijú to, čo už Afrika opúšťa. Afrika sa usiluje eliminovať mnohoženstvo a naopak v Európe sa mnohoženstvo začína vytvárať - a to práve cez rozvody. Samozrejme, s tým rozdielom, že v Európe sa nežije naraz s niekoľkými ženami. Ďalšou zaujímavosťou bolo, že vzhľadom na európsku a nielen európsku, ale aj americkú situáciu, mnohí spomínali akúsi gradualitu.

Ide o postupnosť - t.j. najprv ľudia žijú vo voľnom spolužití, potom uzavrú civilný sobáš, až potom nasleduje cirkevný sobáš – akoby toto bola tiež možná cesta. Ale biskupi sa nestotožnili s takýmto smerovaním, pretože mnohí by zostali v takomto vzťahu a rodinám by to absolútne neprospelo. Aby sa neznehodnotil význam sviatostného manželstva, tak táto cesta graduality v takomto kontexte nie je celkom v poriadku, hoci pre tých, ktorí tento spôsob žijú, musíme hľadať cestu, ktorá vyzerá ako graduálna – ale je to skôr otvorenie sa pre sviatostný život.

Na synode sa preberá téma rodiny z viacerých uhlov pohľadu. Jedným z nich je aj prirodzené plánovanie rodičovstva. Zdá sa, že otcom biskupom nie je táto oblasť manželstva ľahostajná.

Vo veci PPR sa aktívne vyjadrovala najmä africká audítorka, ktorá pracuje v tejto oblasti a hovorí o potrebe prehlbovať štúdium a poukázala na neznalosť biológie ženy. A to sme si uvedomili aj tu u nás, že budeme musieť veľmi pomôcť najmä mužom, aby spoznali funkciu a funkcionalitu ženského tela.

Ak to nebudú poznať, budú v tejto oblasti analfabetmi a celú zodpovednosť za sexualitu budú chcieť prenechať na ženu a končí to vyhlásením, ktoré často odznieva aj z pôdy parlamentu, že žena má právo rozhodovať – akoby do spoločnej sexuality nevstupoval a neniesol zodpovednosť aj muž. Ale to je už na širšie uvažovanie. Napokon aj samotní kňazi sa často dostávajú do situácií, keď sa ich manželia na to pýtajú, takže aj a oni to musia dobre poznať.

V priebehu uplynulých dní odznelo množstvo pripomienok, konajú sa tlačové konferencie, biskupi pracujú v malých krúžkoch. Vatikán ide na plné obrátky. Aká atmosféra vládne na synode?

Na konci druhého týždňa odznela relácia k tretej časti, ktorá sa zaoberá poslaním rodiny dnes. Z jazykových skupín už vyšlo ku koncu rokovania 1355 pripomienok, ktoré sa majú zapracovať do záverečného dokumentu. Vytvorila sa skupina viacerých účastníkov synody, ktorí dávajú dokopy tieto pripomienky. Okrem toho sa priebežne pripravuje záverečný dokument – takže zúčastnení majú ozaj veľa práce. Mnohí sa vyjadrujú k priebehu synody a vyjadrujú nespokojnosť so smerom, akým sa uberá. Nádejajú sa, že pápež niečo schváli alebo povolí.

Svätý Otec v príhovore pri príležitosti 50. výročia ustanovenia synody naznačil niečo o decentralizácii. Toho sa potom niektorí chytili a mysleli si, že táto decentralizácia pôjde aj do dogmatických oblastí. Ale hneď na to reagovali iní biskupi a prekvapujúco aj laickí audítori, ktorí v takomto postoji videli problém. Kardinál Pell, ktorý je z Austrálie a patrí aj do skupiny deviatich kardinálov, sa vyjadril, že na miestnej úrovni by jedno dovolili a na všeobecnej úrovni by to bola svätokrádež. Takže takýto rozpor v podstate nie je mysliteľný a ani sa o tom nebude uvažovať.

Akým obohatením sú pre synodu zúčastnení laici?

Laici už hovorili takmer všetci. Veľmi inšpirujúco pôsobili napr. Angelika a Louis Martinezovci z Kolumbie – obaja  patria do hnutia Fokolare a priniesli niekoľko podnetov. Angelika vo svojom vystúpení spomenula, že pokiaľ rastú ako spoločenstvo, rastú aj vo vzájomnej láske. Nech sú v ktoromkoľvek životnom období, zažívajú Kristovu prítomnosť. Je to On, kto osvecuje ich cestu. Hovorí o koncepte, ktorý musí premeniť náš život. Nerozlučnosť -a toto je dôležité aj vzhľadom na súčasnú situáciu v Európe - nie je bremeno, ale je to láska, ktorá sa deň za dňom premieňa, ktorá na seba berie starosti, je kreatívna, ústretová, prijíma ťažkosti, ako je napr. nezamestnanosť alebo ekonomická kríza. Láska predsa nie je len cit. Láska je aj rozhodnutie chcieť milovať.

Ale samozrejme, nie je to vždy ľahké. Louis pekne dopĺňa svoju manželku, keď hovorí o kultúre, ktorá k nám prehovára veľmi intenzívne z blahobytu a odrádza nás od prijatia zodpovednosti. To všetko naozaj ťaživo leží na pleciach generácie mladých ľudí. Aj na základe tejto skutočnosti sa nesobášia a zostávajú len tak. A vlastne nie sú ani schopní prebrať zodpovednosť. Ale zaujímavé je, že na jednej strane chcú veľkú zodpovednosť v zamestnaní, ale nechcú zodpovednosť v manželstve. Tieto dva póly by mali byť vyrovnané a štát by mal urobiť aj dostatočne silné opatrenia, aby posilnil ich stabilitu v zamestnaní, ktorá vyplýva z ich pekného rodinného života.

 

RODIČIA NASĽUBUJÚ A NEDODRŽIA

V čase konania synody sa vo Vatikáne udiala ďalšia pre Cirkev veľmi významná udalosť. Svätý Otec svätorečil manželov sv. Terézie z Lisieux.

Keby sme si urobili analýzu príhovoru Sv. Otca, zistili by sme, že sa ani nedotýkal toho, o čom rokuje synoda. Ale tým, že rozprával o rodine a vzťahoch, zapadla táto udalosť predsa len do kontextu synody. V tejto súvislosti by som ešte rád spomenul posledné dve audiencie v priebehu synody, v ktorých hovorí o vernosti manželskému sľubu. Na jednej strane rodičia veľa nasľubujú deťom a potom to nedodržia. Tu je potrebné vytvoriť pre rodičov naozaj dobrú štartovaciu plochu, aby svoje sľuby dodržiavali – nielen tie, čo dávajú deťom, ale predovšetkým tie manželské vyplývajúce zo sviatosti manželstva.

Synoda vstúpila do svojej záverečnej fázy ešte jedným pápežovým počinom.

Pápež ustanovil komisiu, ktorá má pripraviť materiály pre novú dikastériu, ktorá nahradí Pápežskú radu pre laikov a Pápežskú radu pre rodinu, a s ktorou bude spojená Pápežská akadémia pre život. Zatiaľ dikastérii či Kongregácii nedal názov, ale bude to kongregácia, kde sa zahrnú aj laici a rodiny. Toto je teda najnovšia vec, o ktorej sa bude ďalej rozprávať nie na synode, ale v spomínanej komisii. Jej výsledky predložia Rade deviatich kardinálov na ich zasadnutie v decembri. A ešte jedna komisia bola vymenovaná pápežom Františkom – a to komisia s desiatimi členmi pre spracovanie Záverečného dokumentu synody. O tom však budeme rozprávať v ďalšej časti rozhovoru.

...

Snímky: Mária Jakušová / cestaplus.sk

 

INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DISKUSIA
PRIDAŤ NÁZOR
Pravidlá diskusie
Diskusia je zatiaľ prázdna. Buďte prvý, kto vyjadrí svoj názor.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.