logo
konto fb rss email
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
INZERCIA

Duch Svätý - zabudnutý Boh?

Publikované: 12.05.2015 o 12:39Autor: Petra Babulíkováhodiny Prečítate približne za 5.5 minúty
"Kým bol Apollo v Korinte, Pavol pochodil po horných krajoch a prišiel do Efezu. Tam našiel akýchsi učeníkov a povedal im: "Dostali ste aj Ducha Svätého, keď ste uverili?" Oni mu odvetili: "Ani sme nepočuli, že je Duch Svätý." (Sk 19, 1-2)
Kto je Duch Svätý? Katechizmus Katolíckej Cirkvi nám na úvod ponúka krátke zoznámenie sa: "Ježiš už pred svojou Veľkou nocou (Paschou) zvestuje, že pošle "iného Tešiteľa" (Obrancu), Ducha Svätého. Duch, ktorý pôsobí už od stvorenia a kedysi "hovoril skrze prorokov", bude teraz s učeníkmi a v nich, aby ich učil a uviedol "do plnej pravdy" (Jn 16, 13) Tak je Duch Svätý zjavený ako iná božská osoba vo vzťahu k Ježišovi a k Otcovi. (KKC 243)
 
Ak by sme sa však stretli s historickým Pavlom, kto z nás by vedel povedať, že Ducha Svätého pozná, že si uvedomuje pôsobenie tejto tretej božskej osoby vo svojom živote? Iste, prežehnáme sa viackrát denne; rovnako denne či prinajmenšom raz týždenne vyznávame vieru v Ducha Svätého v modlitbe "Verím v Boha". Poznáme jeho úlohu pri počatí Ježiša, vieme o jeho prítomnosti v podobe holubice počas Ježišovho krstu v Jordáne. Už tisíckrát sme počuli o zoslaní Ducha Svätého na apoštolov, vrátane Ježišovej matky Márie. Pravdepodobne by sme teda obstáli v krátkom teoretickom teste, možno by sme dokonca získali plný počet bodov!
 
No napriek tomu si dovolím tvrdiť, že Duch Svätý, hoci zohráva kľúčovú úlohu v živote kresťana, pretože práve On nás uvádza "do plnej pravdy", je tak trochu zabudnutým Bohom. 
 
Vo svete pôsobí množstvo letničných či - ak chceme zostať verní katolíckej terminológii - turíčnych cirkví a náboženských organizácií. Občas s istou dávkou posudzovania sledujeme, ako prežívajú chválové večery, s rezervou si vypočujeme citovo zafarbené svedectvá o uzdravení či Božom dotyku a väčšina z nás sa teší, že my katolíci, sme takí triezvi, že si vieme všetko zdôvodniť a obhájiť, že máme kontrolu nad svojim prežívaním a nenecháme sa len tak zmietať dojmami a emóciami.
 
Našťastie, Duch vanie, kam chce. Zapaľuje a povzbudzuje aj v našej Cirkvi, nenechá sa odradiť našou "triezvosťou" a túžbou "mať všetko pod kontrolou"... či strachom z Božej moci? A tak vo februári 1967 objal svojou mocou hŕstku študentov z univerzity v Duquesne v Pittsburghu, USA. Tí, povzbudení mocou, s akou Duch slobodne pôsobil v protestantských cirkvách, si v jeden víkend na spoločnej chate vyprosovali "krst v Duchu Svätom". Ich modlitby boli vypočuté a charizmatická skúsenosť nimi natoľko pohla, že o nej začali rozprávať všetkým známym.
 
Tento zážitok živého kontaktu s treťou božskou osobou sa čoskoro rozšíril do farností a iných katolíckych inštitúcií. Vytvorili sa organizácie a siete veriacich. Začali sa organizovať katolícke charizmatické konferencie s účasťou do 30,000 veriacich. Obnova zachytila pozornosť Cirkvi a vedúci hnutia sa v r. 1975 stretli s pápežom Pavlom VI., rovnako ako neskôr viackrát s pápežom Jánom Pavlom II. Biskupské konferencie začali písať pastoračné listy s povzbudením a podporou charizmatickému hnutiu.
 
Katolícka charizmatická obnova nie je zjednotené svetové hnutie. Neuvádza zakladateľa, veď bola založená samotným Duchom Svätým. Nemá zoznam členov. Je to veľmi pestré zoskupenie jednotlivcov, skupín a aktivít - rehoľných spoločenstiev, modlitebných skupín, škôl, malých spoločenstiev, obnovených farností, konferencií, duchovných cvičení a zúčastnení sa rôznych apoštolátov a služieb. Napriek tomu všetky tieto zložky zdieľajú rovnakú základnú skúsenosť a sledujú rovnaké všeobecné ciele. Dnes pôsobí vo viac než 200 krajinách a dotkla sa životov 120 miliónov katolíkov. 
 
Jej identita je vyjadrená v piatich bodoch:
 
1, Pestovať zrelú a nepretržitú osobnú konverziu smerom k Ježišovi Kristovi
2, Živiť vedomé osobné vnímanie osoby, prítomnosti a moci Ducha Svätého
3, Snažiť sa o získanie a užívanie duchovných darov (chariziem) v širšej Cirkvi
4, Evanjelizovať v moci Ducha svätého, vrátane evanjelizácie neveriacich, reevanjelizácie formálnych kresťanov, evanjelizácie kultúry a spoločenských štruktúr.
5, Živiť rast vo svätosti s pomocou integrácie charizmatických prvkov do plného života v Cirkvi, cez sviatostný a liturgický život, ocenenie tradície katolíckej modlitby a spirituality a pokračujúcej formácie v katolíckom učení.   
 
A my zrazu zisťujeme, že pôsobenie Ducha Svätého nie je len pre "emocionálne labilných z iných cirkví", že jeho dotyk mení život každého úprimného človeka bez ohľadu na denomináciu, že zrazu Písmo ku mne a tebe hovorí adresne, že veci do seba zapadajú. Začíname túžiť po modlitbe a konaní dobra, a hoci sme "predtým" boli, či snažili sa byť, dobrými kresťanmi, teraz je to iné, živé, vášnivé!
 
Vyjadrenia pápežov na adresu Charizmatickej obnovy sa nesú v rovnakom duchu:
 
Bl. pápež Pavol VI. v príhovore Katolíckej charizmatickej obnove pri príležitosti druhej medzinárodnej konferencie v Ríme 19. mája 1975: "Vari táto duchovná obnova nie je šancou pre Cirkev a pre svet? A vari by človek nemal využiť všetkých prostriedkov, aby tomu tak bolo? Nič tento svet, čoraz sekularizovanejší, nepotrebuje viac, než svedectvo tejto duchovnej obnovy, ktorú dnes prináša Duch Svätý do najrôznejších regiónov a prostredí. Jeho prejavy sú rôzne: hlboké spojenie duší, blízky kontakt s Bohom vo vernosti záväzkom prijatým pri krste, v modlitbe, ktorá je častou modlitbou spoločenstva, v každom človeku, ktorý sa slobodne vyjadrí, pomáha, podporuje a živí modlitbu ostatných, a v podstate tohto všetkého, osobné presvedčenie. Toto presvedčenie má svoj pôvod nielen v nariadeniach porozumených vierou, ale tiež v konkrétnej skúsenosti naozajstného života, že bez Boha človek nič nezmôže, no s Ním sa všetko stáva možným." 
 
Sv. pápež Ján Pavol II. v odkaze účastníkom siedmeho medzinárodného stretnutia Charizmatickej obnovy v Ríme 9. novembra 1996: "Ako by sme mohli nechváliť Boha za to hojné ovocie, ktoré v posledných desaťročiach priniesla charizmatická obnova do životov jednotlivcov i spoločenstiev?" Nespočetné množstvo ľudí si začalo vážiť dôležitosť Svätého písma pre kresťanský život; získali nový zmysel pre hodnotu modlitby a hlbokú túžbu po svätosti, mnohí sa vrátili k sviatostiam, a veľký počet mužov a žien dosiahlo hlbšie porozumenie svojho krstného poslania, a zasvätili sa poslaniu našej Cirkvi s obdivuhodným nadšením."  
 
Pápež Benedikt XVI. v príhovore účastníkom stretnutia Katolíckeho bratstva charizmatických rehoľných kumunít v Ríme 31. októbra 2008:"Keď sa v Novom zákone dozvedáme o charizmách, ktoré sa zjavili ako viditeľné znaky príchodu Ducha Svätého, nie je to historická udalosť minulosti, ale stále živá realita. V rovnakom Duchu, duši Cirkvi, toto platí pre každé obdobie a tieto tajuplné a efektívne zásahy Ducha sa objavujú v našich časoch Božím spôsobom. Hnutia a nové spoločenstvá sú ako vyliatie Ducha v Cirkvi a spoločnosti. A preto môžeme povedať, že jednou z pozitívnych aspektov Katolíckej charizmatickej obnovy je jej dôraz na charizmy alebo dary Ducha svätého a ich hodnota spočíva v ich aktuálnosti v rámci Cirkvi."
 
Pápež František v odkaze 36. zjazdu Katolickej charizmatickej obnovy prostredníctvom arcibiskupa Rina Fisichella: "Povedzte im, že ich mám veľmi rád. Bol som zodpovedný za Charizmatickú obnovu v Argentíne, preto ich mám veľmi rád." 
 
Duch Svätý je pre mnohých zabudnutým Bohom. No v týchto časoch prenasledovania, keď už nie je možné byť vlažným kresťanom, ale treba sa rozhodnúť, na ktorej strane sa duchovne nachádzame, sa o jeho moci opäť začína hovoriť, ako v čase prvotných kresťanov. 
 
Počúvajme teda, modlime sa za seba navzájom a vyprosujme si otvorené srdcia. Nech môžeme spolu so svätým Pavlom povedať, že aj"my sme toho svedkami aj Duch Svätý, ktorého Boh dal tým, čo ho poslúchajú." (Sk 5, 32) Nech sa tieto Turíce stanú našimi osobnými Turícami, mojimi i tvojimi. 
 
 
...
 
Spracované s použitím http://www.iccrs.org/ccr.php
Snímka: http://daytonopenbible.blob.core.windows.net/ 

 

INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.
DISKUSIA
PRIDAŤ NÁZOR
Pravidlá diskusie
Diskusia je zatiaľ prázdna. Buďte prvý, kto vyjadrí svoj názor.
INZERCIA
GOOGLE REKLAMA: Ak sa Vám zdá reklama nevhodná pre náš portál, pošlite nám, prosím, jej link.